اطلاعیه تمدید مهلت تحویل اسناد مناقصه عمومی خرید تجهیزات F & G