برگزاری مجمع

1400/02/11
تصویر

<p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; از کلیه سهامداران محترم شرکت پتروشیمی هنگام (سهامی خاص) دعوت می گردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی&nbsp;</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;سالیانه که روز یکشنبه مورخ 1400/03/09، راس ساعت 9 صبح در شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس &nbsp;حضور بهم رسانند.</p>

نظرات