دومین انتخابات کارگری شرکت پتروشیمی هنگام

1401/06/13
تصویر

<p>در روز شنبه دوازدهم شهریور ماه دومین انتخابات کارگری شرکت پتروشیمی هنگام با حضور نماینده مدیریت کار وخدمات اشتغال منطقه اقتصادی پارس،مدیران شرکت و نمایندگان منتخبین به صورت الکترونیکی برگزار شد.</p>

نظرات