<p>منابع انسانی در راستای اهداف خویش و همگام با چشم‌انداز کلی شرکت و ارتقا سطح علمی کارکنان،&nbsp; توجه به وضعیت معیشت و رضایت‌مندی خانواده کارکنان و همچنین همکاری و مشارکت حداکثری آن­ها را در صدر ماموریت این واحد قرار داده است. .</p>